Nie jesteś zalogowany(a) (zaloguj się)
PROMOWANE OGŁOSZENIA
Regulamin serwisu

 Regulamin

 

1.        Ustalenia wstępne


 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki korzystania z usług w serwisie ogłoszenia.bassco.pl, oraz innych serwisach świadczonych przez firmę BASSCO Gabriela Basiak z siedzibą w Poznaniu ul. Suwalska 4, 60-476 Poznań  wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców CIEDG z dnia 04.05.2012r. REGON 302100742 , NIP 6441871603 zwany w dalszej części Operatorem.

 2. Dane Osobowe, oznacza  dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
 3. Login, oznacza indywidualny identyfikator Użytkownika.

 4. Użytkownik, oznacza osobę pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych która dokonała rejestracji  w , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej lecz mogąca zaciągać zobowiązania w imieniu własnym i nabywać prawa na własną rzecz która dokonała rejestracji w  Systemie i aktywowała Ogłoszenie.
 5. Serwis (OPERATOR), oznacza firmę BASSCO Gabriela Basiak    z siedzibą w Poznaniu ul. Suwalska 4, 60-476 Poznań  wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców CIEDG z dnia 04.05.2012r. REGON 302100742 , NIP 6441871603

6. Ogłoszenie , oznacza sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dot. oferty sprzedaży, kupna, oferty pracy, zamiany, usług zamieszczonych w Serwisie na warunkach określonych w Regulaminie. Za treść Ogłoszenia odpowiada Użytkownik będący autorem Ogłoszenia. Treść  Ogłoszenia nie może zawierać treści nieprawdziwych lub  mylących.

7.  Towar oznacza rzecz lub prawo będące przedmiotem Ogłoszenia.
8. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu.


2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 

1. Umieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu oraz utworzenia bezpłatnego konta Użytkownika.

2. Procedura rejestracyjna będzie ukończona po otrzymaniu zwrotnej wiadomości e-mail na adres Użytkownika podany w procesie rejestracji na formularzu rejestracyjnym.

3. Rejestracja Użytkownika i utworzenia konta umożliwia Użytkownikowi na dostęp do treści jego Ogłoszenia  ( w celu edycji).

4. Po zalogowaniu Użytkownik może usunąć konto, zmienić hasło dostępu lub inne treści i dane umieszczone w procesie rejestracji.

5. Emisja ogłoszenia rozpoczyna się po aktywacji Ogłoszenia.

6. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze wskazówkami podanymi w polach formularza Ogłoszenia.

7. Użytkownik  zobowiązuje się nie zamieszczać Ogłoszeń sprzecznych z prawem lub których prawo należy do osób trzecich a umieszczając je  w Serwisie  naraża siebie i Operatora na szkodę.

8. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać Ogłoszeń  zawierających :

- treści pornograficzne, obsceniczne godzące w dobre obyczaje

- treści nawołujące do przemocy , nienawiści na tle różnic kulturowych, rasowych, narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych

- symboli faszystowskich, komunistycznych lub totalitarnych

- materiałów zawierających treści naruszające dobra osobiste osób trzecich

- oprogramowanie, filmy, muzykę i inne naruszające prawa autorskie lub własności intelektualne

- materiały wybuchowe i  pirotechniczne

- napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

- organy ludzkie i zwierzęce

- substancje niebezpieczne

- środki psychotropowe i odurzające w tym narkotyki i tzw. Dopalacze

- zwierzęta żywe i martwe będące pod ochroną (Rozporządzenie WE nr 338/97 z 09.12.1996r.)

- żywności

- produkty lecznicze lub wyroby farmakologiczne

- rozpowszechnianie tzw. „piramid finansowych” , lub  „łańcuszków”

- podawanie fałszywych lub mylnych informacji

9. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia.

10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń jak i materiałów zamieszczonych przez Użytkowników.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność Użytkowników.

 

 

3. Reklama

1. Operator ma prawo wyświetlania reklam w Serwisie.
2. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od Operatora lub innego podmiotu działającego w imieniu Operatora, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestrowania się Użytkownika w Systemie.

3. Operator nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych w Systemie.


 

4. Wyróżnienie Ogłoszeń - Cennik

1. Operatora świadczy usługi płatne i nieodpłatne.
2. Operator oferuje Użytkownikom wyróżnienie swojej Oferty.

3. Operator oferuje wyróżnienia oferty poprzez oznaczenie odpowiednim kolorem lub umieszczenie w strefie specjalnej dla Ogłoszeń wyróżnionych w tym na stronie głównej gdzie Ogłoszenia są wystawiana w sposób chronologiczny. Po oznaczonym okresie Użytkownik musi zdecydować czy przedłuża usługę na wybrany okres w formie płatnej czy rezygnuje z oferty Operatora.
4.  Płatność za wyróżnienie ogłoszenia zależy od  typu Ogłoszenia :

- Ogłoszenie SuperPremium - płatne

- Ogłoszenie Premium - płatne

- Ogłoszenie Standard – bezpłatne

5. Opcje płatności  oraz  wartość do zapłaty jest określana w procesie wyboru wyróżnienia Ogłoszenia.

6. Płatność za wyróżnienie Ogłoszenia może nastąpić za pomocą usługę Operatora Płatności 24.pl w formie przelewu elektronicznego, SMS, lub innych form oferowanych przez Operatora.

 

Ogłoszenie typu:

Przelew

SMS

Standard

Bezpłatnie

Bezpłatnie

SuperPremium

18,45 brutto

23,37 brutto

Premium

  9,84 brutto

11,07 brutto

Prolong

   2,46 brutto

   2,46 brutto

 

Dla firm

Pakiety Ogłoszeń

Przelew

I wersja do 50 szt.

49,00 netto

II wersja do 100 szt.

102,00 netto

III wersja do 200 szt.

204,00 netto

Aktywacja podstrony www dla sprzedawcy

25,00 netto

 

7. Faktury VAT są wystawiane wyłącznie na żądanie Użytkowników.

8. Aby otrzymać fakturę VAT za wyróżnienie Ogłoszenia lub inną usługę należy w ciągu 7 dni przesłać na adres biuro@bassco.pl przesłać  dane zawierające (Imię, Nazwisko, dane firmy, NIP, adres wartość płatności).

9. W przypadku usunięcia Ogłoszenia z powodu naruszenia zasad Regulaminu pobrane opłaty nie będą zwracane.

Wysokość opłat może ulec zmianie. Wszelkie zmiany zostaną umieszczone na stronie internetowej Operatora.


5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje należy przesłać na adres reklamacja@bassco.pl

2. Treść reklamacji powinna zawierać : imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis i powód reklamacji

3. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku potrzeby uzupełnienia informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji Operator może zwrócić się do Zgłaszającego o uzupełnienie treści reklamacji co bezpośrednio wpływa na czas rozpatrzenia reklamacji.

Po rozpatrzeniu Operator niezwłocznie powiadomi Zgłaszającego o jej treści za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu wszelkie reklamacje nie będą rozpatrywane.7. Pozostałe ustalenia

1. Kwestie sporne
2. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem i Operatorem.

3. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym nie przyniosą rezultatu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny miejscowy dla Operatora.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2012r.

Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw